Paroles de la chanson Mwanjitile par Suwilanji

Chanson manquante pour "Suwilanji" ? Proposer les paroles
Proposer une correction des paroles de "Mwanjitile"

Paroles de la chanson Mwanjitile par Suwilanji

Mwanjitile akale
Lesa uwaluse, iseni munkakule
Umweo wandi waliluba mufyesonde
Isuleni amenso yandi ayakumupashi

Naipela, naileta kuli imwe
Insansa shandi namano fyaba muli imwe
Filye fyo mwandaile, Tata, ndelolela:
Ati nganaipela kuli imwe
Nataluka nakumilimo ilya iyakale, iya bubi
Imwe mukanjita umwana wenu, Tata
Fumyeni umutima uyu uwakosa muli ine
Mbuleni Tata ifyo ndi, naisa

Mwanjitile akale
Lesa uwaluse, iseni munkakule

Umweo wandi waliluba mufyesonde
Isuleni amenso yandi ayakumupashi

Mwanjitile akale
Lesa uwaluse, iseni munkakule
Umweo wandi waliluba mufyesonde
Isuleni amenso yandi ayakumupashi

Mwanjitile akale
Lesa uwaluse, iseni munkakule
Umweo wandi waliluba mufyesonde
Isuleni amenso yandi ayakumupashi

Mwalishiba imibombele yandi, Lesa ee
Namano yandi yaliko akale
Lintu nshilabako, Lesa Mwalinsalile
Nengeni ukumona ifya bukulu bwenu
Muncite mbe ulubuto lwakubengashima

Muncite mbe iluba, Yaweh
Nciteni mbe ulwimbo lupya
Kuti ndemwimbila ishamalumbo yenu

Mwanjitile akale
Lesa uwaluse, iseni munkakule
Umweo wandi waliluba mufyesonde
Isuleni amenso yandi ayakumupashi

Mwanjitile akale
Lesa uwaluse, iseni munkakule
Umweo wandi waliluba mufyesonde
Isuleni amenso yandi ayakumupashi

Mwanjitile akale
Lesa uwaluse, iseni munkakule
Umweo wandi waliluba mufyesonde
Isuleni amenso yandi ayakumupashi


Isuleni amenso yandi
Ndefwaya ukumona

Paroles.net dispose d’un accord de licence de paroles de chansons avec la Société des Editeurs et Auteurs de Musique (SEAM)

Sélection des chansons du moment