Paroles Yeat

Chanson manquante pour "Yeat" ? Proposer les paroles

Les derniers titres sortis

1

3G

2

7 nightz

3

Already Rich

4

Back homë

5

Back up

6

Bad bënd / DëMON

7

Bak on ëm

8

Bëttr 0ff

9

Big tonka

10

Big tonka (Traduction)

11

Bigger thën everything

12

Call Më

13

Callin më

14

Can't stop it

15

Cmon

16

Comë on

17

Dëmon tied

18

Dëserve it

19

Dnt Lië

20

Döuble

21

Dub

22

Factz

23

Flawlëss

24

Gëek high

25

Gët Busy

26

Got it all

27

Got rich

28

H.A.B

29

Hatër

30

Hëavyweight

31

Hey

32

Holy 1

33

How it go

34

Jump

35

Jus bëtter

36

Kant changë

37

Kant dië

38

Kant rëlax

39

Killin ëm

40

Krank

41

Krazy Up

42

Lët ya know

43

Luh Geek

44

Lüh M

45

Luv monëy

46

Lying 4 fun

47

Mëan feen

48

Monëy so big

49

Money Twerk 3

50

Morning mudd

51

My wrist

52

Mysëlf

53

Narcoticz

54

Nëw turban

55

No commënt

56

No morë talk

57

Now

58

Nun id change

59

Nvr Again

60

On Tha Line

61

Out thë way

62

Outside

63

Poppin

64

Rackz got më

65

Rav3 p4rty

66

Rëal six

67

Rich Minion

68

Rich Minion (Traduction)

69

Rokstar

70

Rollin

71

Shhhh

72

Shmunk

73

Slamm

74

Smooktobër

75

Sorry Bout That

76

Split

77

Stayëd tha same

78

Still Countin

79

Sum 2 do

80

Swërved It

81

Systëm

82

Taliban

83

Talk

84

Told ya

85

Trëndy way

86

Turban

87

Twizzy Rich

88

Type monëy

89

U could tëll

90

Up off X

91

Wat it feel lykë

92

Watch

93

Way back

94

Woa...!

95

Ya Ya