Paroles Yeat

Chanson manquante pour "Yeat" ? Proposer les paroles

Les derniers titres sortis

1

1093

2

2093

3

3G

4

7 nightz

5

Already Rich

6

As We Speak

7

Back homë

8

Back up

9

Bad bënd / DëMON

10

Bak on ëm

11

Bëttr 0ff

12

Big tonka

13

Big tonka (Traduction)

14

Bigger thën everything

15

Bought The Earth

16

Breathe

17

Call Më

18

Callin më

19

Can't stop it

20

Cmon

21

Comë on

22

Dëmon tied

23

Dëserve it

24

Dnt Lië

25

Döuble

26

Dub

27

Factz

28

Familia

29

Flawlëss

30

Gëek high

31

Gët Busy

32

Got it all

33

Got rich

34

H.A.B

35

Hatër

36

Heavy stunts

37

Hëavyweight

38

Hey

39

Holy 1

40

How it go

41

If We Being Rëal

42

If We Being Rëal (traduction)

43

ILUV

44

Jump

45

Jus bëtter

46

Kant changë

47

Kant dië

48

Kant rëlax

49

Keep Pushin

50

Killin ëm

51

King tonka

52

Krank

53

Krazy Up

54

Lët ya know

55

Luh Geek

56

Lüh M

57

Luv monëy

58

Lyfestylë

59

Lying 4 fun

60

Mëan feen

61

Monëy so big

62

Money Twerk 3

63

Morë

64

Morning mudd

65

Mr. Inbetweenit

66

My wrist

67

Mysëlf

68

Narcoticz

69

Never quit

70

Nëw turban

71

No commënt

72

No morë talk

73

Nothing Changë

74

Now

75

Nun id change

76

Nvr Again

77

Oh My Pockëts

78

On Tha Line

79

Out thë way

80

Outside

81

Poppin

82

Power Trip

83

Psycho CEO

84

Psychocainë

85

Rackz got më

86

Rav3 p4rty

87

Rëal six

88

Rich Minion

89

Rich Minion (Traduction)

90

Riot & Set it off

91

Rokstar

92

Rollin

93

Run Thëy Mouth

94

Shade

95

Shhhh

96

Shmunk

97

SKLUB

98

Slamm

99

Smooktobër

100

Sorry Bout That